Visual.VisualParent Właściwość

Definicja

Pobiera element nadrzędny drzewa wizualnego obiektu wizualnego.Gets the visual tree parent of the visual object.

protected:
 property System::Windows::DependencyObject ^ VisualParent { System::Windows::DependencyObject ^ get(); };
protected System.Windows.DependencyObject VisualParent { get; }
member this.VisualParent : System.Windows.DependencyObject
Protected ReadOnly Property VisualParent As DependencyObject

Wartość właściwości

DependencyObject

VisualElement nadrzędny.The Visual parent.

Dotyczy

Zobacz też