RoutedEvent.HandlerType Właściwość

Definicja

Pobiera typ procedury obsługi dla zdarzenia kierowanego.Gets the handler type of the routed event.

public:
 property Type ^ HandlerType { Type ^ get(); };
public Type HandlerType { get; }
member this.HandlerType : Type
Public ReadOnly Property HandlerType As Type

Wartość właściwości

Type

Typ procedury obsługi zdarzenia kierowanego.The handler type of the routed event.

Uwagi

Typ procedury obsługi jest delegatem programu obsługi zdarzeń, który powinien być używany podczas implementowania programów obsługi, które będą nasłuchiwać dla zdarzenia reprezentowanego przez ten element RoutedEvent .The handler type is the event handler delegate that should be used when implementing handlers that will listen for the event represented by this RoutedEvent.

Dotyczy

Zobacz też