RoutedEvent.Name Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę identyfikującą zdarzenia kierowanego.Gets the identifying name of the routed event.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Wartość właściwości

String

Nazwa zdarzenia kierowanego.The name of the routed event.

Uwagi

Nazwa zdarzenia trasowanego musi być unikatowa w obrębie każdego typu właściciela, ale nie musi być unikatowa w skali globalnej.The name of a routed event must be unique within each owner type, but is not required to be globally unique.

Wartość tej właściwości pochodzi z RegisterRoutedEvent metody, która definiuje RoutedEvent .The value of this property originates from the RegisterRoutedEvent method that defines a RoutedEvent. W Name odróżnieniu od wartości jest name wartością parametru, która została przeniesiona do RegisterRoutedEvent .Specifically, the value of Name is the name parameter value that was passed to RegisterRoutedEvent.

Dotyczy

Zobacz też