Size.ToString Metoda

Definicja

Zwraca wartość String reprezentującą to wystąpienie Size .Returns a String that represents this instance of Size.

Przeciążenia

ToString()

Zwraca wartość String reprezentującą ten Size obiekt.Returns a String that represents this Size object.

ToString(IFormatProvider)

Zwraca wartość String reprezentującą to wystąpienie Size .Returns a String that represents this instance of Size.

ToString()

Zwraca wartość String reprezentującą ten Size obiekt.Returns a String that represents this Size object.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String

A String , która określa szerokość, a po niej wysokość.A String that specifies the width followed by the height.

Uwagi

Jeśli Width Właściwość jest ustawiona na wartość 30, a Height Właściwość jest ustawiona na 40, ToString Metoda zwraca ciąg, który wskazuje "30, 40" .If the Width property is set to 30 and the Height property is set to 40, the ToString method returns a string that says "30, 40".

Dotyczy

ToString(IFormatProvider)

Zwraca wartość String reprezentującą to wystąpienie Size .Returns a String that represents this instance of Size.

public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który umożliwia sterowanie formatowaniem.An object that provides a way to control formatting.

Zwraca

String

StringReprezentuje ten Size obiekt.A String that represents this Size object.

Dotyczy