Size.Width Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość Width tego wystąpienia Size .Gets or sets the Width of this instance of Size.

public:
 property double Width { double get(); void set(double value); };
public double Width { get; set; }
member this.Width : double with get, set
Public Property Width As Double

Wartość właściwości

Double

Dla Width tego wystąpienia Size .The Width of this instance of Size. Wartość domyślna to 0.The default value is 0. Wartość nie może być ujemna.The value cannot be negative.

Dotyczy