TemplateBindingExtension.Property Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia właściwość, z którą jest powiązany.Gets or sets the property being bound to.

public:
 property System::Windows::DependencyProperty ^ Property { System::Windows::DependencyProperty ^ get(); void set(System::Windows::DependencyProperty ^ value); };
public System.Windows.DependencyProperty Property { get; set; }
member this.Property : System.Windows.DependencyProperty with get, set
Public Property Property As DependencyProperty

Wartość właściwości

DependencyProperty

Identyfikator powiązanej właściwości zależności.Identifier of the dependency property being bound.

Uwagi

Użycie tekstu w języku XAMLXAML Text Usage

Aby uzyskać informacje dotyczące języka XAML, zobacz TemplateBinding Markup Extension.For XAML information, see TemplateBinding Markup Extension.

Dotyczy