TemplateBindingExtension.ProvideValue(IServiceProvider) Metoda

Definicja

Zwraca obiekt, który powinien zostać ustawiony jako wartość właściwości obiektu docelowego dla tego rozszerzenia znacznika.Returns an object that should be set as the value on the target object's property for this markup extension. Dla TemplateBindingExtension , jest to wyrażenie ( TemplateBindingExpression ), które obsługuje powiązanie.For TemplateBindingExtension, this is an expression (TemplateBindingExpression) that supports the binding.

public:
 override System::Object ^ ProvideValue(IServiceProvider ^ serviceProvider);
public override object ProvideValue (IServiceProvider serviceProvider);
override this.ProvideValue : IServiceProvider -> obj
Public Overrides Function ProvideValue (serviceProvider As IServiceProvider) As Object

Parametry

serviceProvider
IServiceProvider

Obiekt, który może udostępniać usługi dla rozszerzenia znaczników.An object that can provide services for the markup extension. Może być null w tej implementacji.May be null in this implementation.

Zwraca

Object

Wyrażenie, które obsługuje powiązanie.The expression that supports the binding.

Dotyczy