TemplateKey.GetHashCode Metoda

Definicja

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia TemplateKey .Returns the hash code for this instance of TemplateKey.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Int32

Kod skrótu dla tego wystąpienia TemplateKey .The hash code for this instance of TemplateKey.

Dotyczy