UIElement.CacheMode Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia buforowaną reprezentację UIElement .Gets or sets a cached representation of the UIElement.

public:
 property System::Windows::Media::CacheMode ^ CacheMode { System::Windows::Media::CacheMode ^ get(); void set(System::Windows::Media::CacheMode ^ value); };
public System.Windows.Media.CacheMode CacheMode { get; set; }
member this.CacheMode : System.Windows.Media.CacheMode with get, set
Public Property CacheMode As CacheMode

Wartość właściwości

CacheMode

A CacheMode który przechowuje w pamięci podręcznej reprezentację UIElement .A CacheMode that holds a cached representation of the UIElement.

Uwagi

Ustaw CacheMode Właściwość, gdy chcesz zwiększyć wydajność dla zawartości, która jest czasochłonna do renderowania.Set the CacheMode property when you need to increase performance for content that is time consuming to render. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz BitmapCache.For more information, see BitmapCache.

Dotyczy

Zobacz też