UIElement.Drop Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy system wejściowy zgłasza bazowe zdarzenie upuszczania z tym elementem jako element docelowy upuszczania.Occurs when the input system reports an underlying drop event with this element as the drop target.

public:
 event System::Windows::DragEventHandler ^ Drop;
public event System.Windows.DragEventHandler Drop;
member this.Drop : System.Windows.DragEventHandler 
Public Custom Event Drop As DragEventHandler 

Typ zdarzenia

DragEventHandler

Uwagi

To zdarzenie tworzy alias dla DragDrop.Drop dołączonego zdarzenia dla tej klasy, tak, że UIElement.Drop jest częścią listy składowych klasy, gdy UIElement jest dziedziczona jako element podstawowy.This event creates an alias for the DragDrop.Drop attached event for this class so that UIElement.Drop is part of the class members list when UIElement is inherited as a base element. Programy obsługi zdarzeń dołączone do Drop zdarzenia są dołączone do powiązanego DragDrop.Drop dołączonego zdarzenia i odbierają to samo wystąpienie danych zdarzenia.Event handlers that are attached to the Drop event are attached to the underlying DragDrop.Drop attached event and receive the same event data instance.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field DropEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate DragEventHandler
  • Odpowiednie zdarzenie tunelowania to PreviewDrop .The corresponding tunneling event is PreviewDrop.

  • Przesłoń OnDrop , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnDrop to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy

Zobacz też