UIElement.Effect Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia efekt mapy bitowej, który ma zostać zastosowany do UIElement .Gets or sets the bitmap effect to apply to the UIElement. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

public:
 property System::Windows::Media::Effects::Effect ^ Effect { System::Windows::Media::Effects::Effect ^ get(); void set(System::Windows::Media::Effects::Effect ^ value); };
public System.Windows.Media.Effects.Effect Effect { get; set; }
member this.Effect : System.Windows.Media.Effects.Effect with get, set
Public Property Effect As Effect

Wartość właściwości

Effect

EffectReprezentuje efekt mapy bitowej.An Effect that represents the bitmap effect.

Przykłady

Poniższy kod XAML pokazuje, jak przypisać niestandardowe ShaderEffect do Effect właściwości.The following XAML shows how to assign a custom ShaderEffect to the Effect property.

<Window x:Class="ShaderEffectDemo.Window1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:local="clr-namespace:ShaderEffectDemo"
  Title="Window1" Height="300" Width="300">
  <Window.Resources>
    <local:ThresholdEffect x:Key="thresholdEffect" Threshold="0.25" BlankColor="Orange" />
  </Window.Resources>
  
  <Grid Effect="{StaticResource thresholdEffect}">

  </Grid>
</Window>

Uwagi

Użyj Effect właściwości, aby zastosować efekt mapy bitowej do UIElement .Use the Effect property to apply a bitmap effect to a UIElement.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field EffectProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy

Zobacz też