UIElement.HasEffectiveKeyboardFocus Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy UIElement ma fokus.Gets a value that indicates whether the UIElement has focus.

protected public:
 virtual property bool HasEffectiveKeyboardFocus { bool get(); };
protected internal virtual bool HasEffectiveKeyboardFocus { get; }
member this.HasEffectiveKeyboardFocus : bool
Protected Friend Overridable ReadOnly Property HasEffectiveKeyboardFocus As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli UIElement ma fokus; w przeciwnym razie, false .true if the UIElement has focus; otherwise, false.

Uwagi

Podklasy mogą przesłaniać tę właściwość, aby określić, kiedy element ma fokus klawiatury.Subclasses can override this property to specify when the element has keyboard focus. Jest to przydatne, gdy UIElement zawiera elementy, które mogą mieć fokus klawiatury, i chcesz, aby element miał Raport z fokusem.This is useful when your UIElement contains elements that can have keyboard focus and you want your element to report that it has focus.

Dotyczy