UIElement.InvalidateArrange Metoda

Definicja

Unieważnia stan rozmieszczania (układ) dla elementu.Invalidates the arrange state (layout) for the element. Po unieważnieniu element będzie miał zaktualizowany układ, który będzie wykonywany asynchronicznie, chyba że zostanie wymuszony przez UpdateLayout() .After the invalidation, the element will have its layout updated, which will occur asynchronously unless subsequently forced by UpdateLayout().

public:
 void InvalidateArrange();
public void InvalidateArrange ();
member this.InvalidateArrange : unit -> unit
Public Sub InvalidateArrange ()

Uwagi

Częste wywołania do InvalidateArrange lub w szczególności mają UpdateLayout znaczący wpływ na wydajność.Frequent calls to InvalidateArrange or in particular to UpdateLayout have significant performance consequences. W związku z tym należy unikać wywoływania tej metody, chyba że absolutnie wymaga dokładnego stanu układu dla kolejnych wywołań do innych interfejsów API w kodzie.Therefore, avoid calling this method unless you absolutely require precise layout state for subsequent calls to other APIs in your code. Zaawansowany scenariusz, w którym można wywołać, InvalidateArrange to jeśli tworzysz PropertyChangedCallback dla właściwości zależności, która nie jest Freezable FrameworkElement klasą pochodną, która nadal ma wpływ na kolejność przebiegu układu w momencie jego zmiany.An advanced scenario where you might call InvalidateArrange is if you are creating a PropertyChangedCallback for a dependency property that is not on a Freezable or FrameworkElement derived class that still influences the arrange pass of layout when it changes.

Dotyczy