UIElement.IsEnabledCore Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która staje się wartością zwracaną IsEnabled w klasach pochodnych.Gets a value that becomes the return value of IsEnabled in derived classes.

protected:
 virtual property bool IsEnabledCore { bool get(); };
protected virtual bool IsEnabledCore { get; }
member this.IsEnabledCore : bool
Protected Overridable ReadOnly Property IsEnabledCore As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli element jest włączony; w przeciwnym razie false .true if the element is enabled; otherwise, false.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Domyślna implementacja tej właściwości buforuje wartość, a także oblicza, czy element nadrzędny tego elementu jest włączony.The default implementation of this property caches the value and also calculates whether the parent element of this element is enabled. (Jeśli element nadrzędny nie jest włączony, element podrzędny nie może być efektywnie włączony w praktyce interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) ). Jeśli zdecydujesz się zastąpić tę implementację, należy wywołać podstawową implementację, aby zachować to zachowanie.(If the parent is not enabled, the child element cannot be effectively enabled in practical interfejs użytkownika (UI)user interface (UI).) If you choose to override this implementation, make certain that you call the base implementation to preserve this behavior.

ScrollBarKlasa zawiera istniejącą implementację zastępującą tej właściwości.The ScrollBar class provides an existing override implementation of this property. To przesłonięcie określa, czy zawartość w obszarze prezentacji zawartości przekracza dostępną powierzchnię.This override determines whether the content inside the content presentation area exceeds the available area. Jeśli zawartość przekroczy obszar, część paska przewijania jest włączona.If the content does exceed the area, the scrollbar portion is enabled. W przeciwnym razie pasek przewijania nie jest włączony.Otherwise, the scrollbar is not enabled.

Dotyczy

Zobacz też