UIElement.IsHitTestVisibleChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje po zmianie wartości właściwości zależności IsHitTestVisible w tym elemencie.Occurs when the value of the IsHitTestVisible dependency property changes on this element.

public:
 event System::Windows::DependencyPropertyChangedEventHandler ^ IsHitTestVisibleChanged;
public event System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler IsHitTestVisibleChanged;
member this.IsHitTestVisibleChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event IsHitTestVisibleChanged As DependencyPropertyChangedEventHandler 

Uwagi

Ten element członkowski jest zdarzeniem CLRCLR, a nie zdarzeniem kierowanym.This member is a CLRCLR event, not a routed event.

Dotyczy