UIElement.IsStylusCaptured Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy pióro jest przechwytywane przez ten element.Gets a value indicating whether the stylus is captured by this element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

public:
 property bool IsStylusCaptured { bool get(); };
public bool IsStylusCaptured { get; }
member this.IsStylusCaptured : bool
Public ReadOnly Property IsStylusCaptured As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli element ma funkcję przechwytywania pióra; w przeciwnym razie false .true if the element has stylus capture; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Implementuje

Uwagi

W określonej relacji istnieje dotyk, mysz i dane wejściowe pióra.Touch, mouse, and stylus input exist in a particular relationship. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o danych wejściowych.For more information, see Input Overview.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field IsStylusCapturedProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy

Zobacz też