UIElement.OnIsMouseCapturedChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy zdarzenie nieobsłużone IsMouseCapturedChanged zostanie zgłoszone dla tego elementu.Invoked when an unhandled IsMouseCapturedChanged event is raised on this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

protected:
 virtual void OnIsMouseCapturedChanged(System::Windows::DependencyPropertyChangedEventArgs e);
protected virtual void OnIsMouseCapturedChanged (System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs e);
abstract member OnIsMouseCapturedChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
override this.OnIsMouseCapturedChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnIsMouseCapturedChanged (e As DependencyPropertyChangedEventArgs)

Parametry

Uwagi

Ta metoda wirtualna jest wyzwalana, gdy wartość IsMouseCaptured właściwości Dependency zmieni się jej wartość.This virtual method is raised when the value of the IsMouseCaptured dependency property changes its value. Metoda wirtualna jest najpierw podnoszona i może manipulować danymi zdarzenia w razie potrzeby.The virtual method is raised first and can manipulate the event data as necessary. Następnie IsMouseCapturedChanged zdarzenie jest zgłaszane z tym samym wystąpieniem danych zdarzenia.Then the IsMouseCapturedChanged event is raised with that same event data instance. Zwróć uwagę, że IsMouseCapturedChanged zdarzenie nie jest zdarzeniem kierowanym; W związku z tym nie można oznaczyć go jako obsługiwanego w obsłudze klas.Notice that the IsMouseCapturedChanged event is not a routed event; Therefore, you cannot mark it as handled in the class handler.

Ta metoda nie ma domyślnej implementacji.This method has no default implementation. Ponieważ Klasa pośrednicząca w dziedziczeniu może implementować tę metodę, zalecamy wywołanie podstawowej implementacji w implementacji.Because an intermediate class in the inheritance might implement this method, we recommend that you call the base implementation in your implementation. Możesz wywoływać bazę przed lub po specjalnej obsłudze, w zależności od wymagań.You may call base either before or after your special handling, depending on your requirements.

Dotyczy