UIElement.OnMouseLeave(MouseEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływane, gdy MouseLeave w tym elemencie zostanie zgłoszone nieobsłużone zdarzenie.Invoked when an unhandled MouseLeave attached event is raised on this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

protected:
 virtual void OnMouseLeave(System::Windows::Input::MouseEventArgs ^ e);
protected virtual void OnMouseLeave (System.Windows.Input.MouseEventArgs e);
abstract member OnMouseLeave : System.Windows.Input.MouseEventArgs -> unit
override this.OnMouseLeave : System.Windows.Input.MouseEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnMouseLeave (e As MouseEventArgs)

Parametry

e
MouseEventArgs

MouseEventArgsZawierający dane zdarzenia.The MouseEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Ta metoda nie ma domyślnej implementacji.This method has no default implementation. Ponieważ Klasa pośrednicząca w dziedziczeniu może implementować tę metodę, zalecamy wywołanie podstawowej implementacji w implementacji.Because an intermediate class in the inheritance might implement this method, we recommend that you call the base implementation in your implementation. Możesz wywoływać bazę przed lub po specjalnej obsłudze, w zależności od wymagań.You may call base either before or after your special handling, depending on your requirements.

Celem tej metody jest podobna do wzorca zdarzeń środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR) dla * metod: Ta metoda zapewnia metodę obsługi pasującego zdarzenia z klas pochodnych przez ustanowienie procedury obsługi klasy zamiast procedury obsługi wystąpienia.The purpose of this method is similar to the common language runtime (CLR) event pattern On* methods: this method provides the means to handle the matching event from derived classes by establishing a class handler instead of an instance handler. W takim przypadku zdarzenie dopasowywania jest zdarzeniem kierowanym z strategią routingu bezpośredniego.In this case the matching event is a routed event, with a direct routing strategy. Oznaczanie zdarzenia jako obsługiwanego jest nadal przydatne do zapobiegania wywoływaniu typowych programów obsługi wystąpień (tych, które nie są określone handledEventsToo ).Marking the event as handled is still useful for preventing the typical instance handlers (those that do not specify handledEventsToo) from being invoked.

Dotyczy

Zobacz też