UIElement.OnRender(DrawingContext) Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, uczestniczy w operacjach renderowania, które są kierowane przez system układu.When overridden in a derived class, participates in rendering operations that are directed by the layout system. Instrukcje renderowania dla tego elementu nie są używane bezpośrednio w przypadku wywołania tej metody i są zachowywane w celu późniejszego użycia asynchronicznego przez układ i rysowanie.The rendering instructions for this element are not used directly when this method is invoked, and are instead preserved for later asynchronous use by layout and drawing.

protected:
 virtual void OnRender(System::Windows::Media::DrawingContext ^ drawingContext);
protected virtual void OnRender (System.Windows.Media.DrawingContext drawingContext);
abstract member OnRender : System.Windows.Media.DrawingContext -> unit
override this.OnRender : System.Windows.Media.DrawingContext -> unit
Protected Overridable Sub OnRender (drawingContext As DrawingContext)

Parametry

drawingContext
DrawingContext

Instrukcje dotyczące rysowania określonego elementu.The drawing instructions for a specific element. Ten kontekst jest udostępniany systemowi układu.This context is provided to the layout system.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje możliwe wdrożenie klasy pochodnej panelu.The following code example shows a possible implementation for a panel derived class.

// Override the OnRender call to add a Background and Border to the OffSetPanel
protected override void OnRender(DrawingContext dc)
{
  SolidColorBrush mySolidColorBrush = new SolidColorBrush();
  mySolidColorBrush.Color = Colors.LimeGreen;
  Pen myPen = new Pen(Brushes.Blue, 10);
  Rect myRect = new Rect(0, 0, 500, 500);
  dc.DrawRectangle(mySolidColorBrush, myPen, myRect);
}
' Override the OnRender call to add a Background and Border to the OffSetPanel
Protected Overrides Sub OnRender(ByVal dc As DrawingContext)
  Dim mySolidColorBrush As New SolidColorBrush()
  mySolidColorBrush.Color = Colors.LimeGreen
  Dim myPen As New Pen(Brushes.Blue, 10)
  Dim myRect As New Rect(0, 0, 500, 500)
  dc.DrawRectangle(mySolidColorBrush, myPen, myRect)
End Sub

Uwagi

Ta metoda nie ma domyślnej implementacji w UIElement klasie.This method has no default implementation in the UIElement class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

OnRender(DrawingContext)Metodę można zastąpić, aby dodać dalsze elementy graficzne (nie zdefiniowane wcześniej w drzewie logicznym) do renderowanego elementu, na przykład efektów lub modułów definiowania układu.The OnRender(DrawingContext) method can be overridden to add further graphical elements (not previously defined in a logical tree) to a rendered element, such as effects or adorners. DrawingContextObiekt jest przekazaniem jako argument, który zapewnia metody rysowania kształtów, tekstu, obrazów lub filmów wideo.A DrawingContext object is passed as an argument, which provides methods for drawing shapes, text, images or videos.

Dotyczy