UIElement.OnTouchEnter(TouchEventArgs) Metoda

Definicja

Zapewnia obsługę klasy dla TouchEnter zdarzenia trasowanego, gdy nastąpi przejście z zewnątrz do wewnątrz granic tego elementu.Provides class handling for the TouchEnter routed event that occurs when a touch moves from outside to inside the bounds of this element.

protected:
 virtual void OnTouchEnter(System::Windows::Input::TouchEventArgs ^ e);
protected virtual void OnTouchEnter (System.Windows.Input.TouchEventArgs e);
abstract member OnTouchEnter : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
override this.OnTouchEnter : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnTouchEnter (e As TouchEventArgs)

Parametry

e
TouchEventArgs

A TouchEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A TouchEventArgs that contains the event data.

Uwagi

OnTouchEnterMetoda nie ma domyślnej implementacji.The OnTouchEnter method has no default implementation. Przesłoń OnTouchEnter w klasie pochodnej, aby obsłużyć TouchEnter zdarzenie.Override OnTouchEnter in a derived class to handle the TouchEnter event. Należy pamiętać, aby wywołać metodę klasy bazowej, OnTouchEnter tak aby klasy podstawowe otrzymywały zdarzenie.Be sure to call the base class' OnTouchEnter method so that base classes receive the event.

Dotyczy