UIElement.OnTouchUp(TouchEventArgs) Metoda

Definicja

Zapewnia obsługę klasy dla TouchUp zdarzenia trasowanego, gdy nastąpi wyprowadzenie dotyku wewnątrz tego elementu.Provides class handling for the TouchUp routed event that occurs when a touch is released inside this element.

protected:
 virtual void OnTouchUp(System::Windows::Input::TouchEventArgs ^ e);
protected virtual void OnTouchUp (System.Windows.Input.TouchEventArgs e);
abstract member OnTouchUp : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
override this.OnTouchUp : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnTouchUp (e As TouchEventArgs)

Parametry

e
TouchEventArgs

A TouchEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A TouchEventArgs that contains the event data.

Uwagi

OnTouchUpMetoda nie ma domyślnej implementacji.The OnTouchUp method has no default implementation. Przesłoń OnTouchUp w klasie pochodnej, aby obsłużyć TouchUp zdarzenie.Override OnTouchUp in a derived class to handle the TouchUp event. Należy pamiętać, aby wywołać metodę klasy bazowej, OnTouchUp tak aby klasy podstawowe otrzymywały zdarzenie.Be sure to call the base class' OnTouchUp method so that base classes receive the event.

Dotyczy