UIElement.RenderTransform Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia informacje przekształcenia, które mają wpływ na położenie renderowania tego elementu.Gets or sets transform information that affects the rendering position of this element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

public:
 property System::Windows::Media::Transform ^ RenderTransform { System::Windows::Media::Transform ^ get(); void set(System::Windows::Media::Transform ^ value); };
public System.Windows.Media.Transform RenderTransform { get; set; }
member this.RenderTransform : System.Windows.Media.Transform with get, set
Public Property RenderTransform As Transform

Wartość właściwości

Transform

Opisuje szczegóły żądanego przekształcenia renderowania.Describes the specifics of the desired render transform. Wartość domyślna to Identity.The default is Identity.

Uwagi

Transformacja renderowania nie generuje ponownie rozmiaru układu ani informacji o rozmiarze renderowania.A render transform does not regenerate layout size or render size information. Przekształcenia renderowania są zwykle przeznaczone do animowania lub stosowania tymczasowego efektu do elementu.Render transforms are typically intended for animating or applying a temporary effect to an element. Na przykład element może powiększać, gdy jest ukierunkowany lub przekierowany do trybu failover, lub może ulec wahaniu obciążenia, aby narysować oczy do tej części interfejsu użytkownika.For example, the element might zoom when focused or moused over, or might jitter on load to draw the eye to that part of the user interface (UI).

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field RenderTransformProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy