UIElement.ShouldSerializeInputBindings Metoda

Definicja

Zwraca czy procesy serializacji powinny serializować zawartość InputBindings właściwości w wystąpieniach tej klasy.Returns whether serialization processes should serialize the contents of the InputBindings property on instances of this class.

public:
 bool ShouldSerializeInputBindings();
public bool ShouldSerializeInputBindings ();
member this.ShouldSerializeInputBindings : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeInputBindings () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli InputBindings wartość właściwości powinna być serializowana; w przeciwnym razie, false .true if the InputBindings property value should be serialized; otherwise, false.

Uwagi

Spowoduje to zwrócenie true wartości, jeśli InputBindings jest ustawiona lokalnie.This will return true if InputBindings is locally set.

Ta ShouldSerialize Metoda jest dostępna, ponieważ InputBindings Właściwość nie ma prostej wartości domyślnej.This ShouldSerialize method is provided because the InputBindings property does not have a simple default value. Ta metoda wskazuje, czy właściwość została zmieniona z wartości domyślnej.This method indicates whether the property has changed from its default value. Ta metoda jest zazwyczaj wywoływana, jeśli tworzysz projektanta lub opracowujesz własny formant, który składa się z UIElement .You typically invoke this method if you are either developing a designer or developing your own control incorporating a UIElement.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie wartości domyślnych za pomocą metod ShouldSerialize i Reset.For more information, see Defining Default Values with the ShouldSerialize and Reset Methods.

Dotyczy