UIElement.StylusDown Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy pióro dotyka dyskretyzatora, gdy pióro znajduje się nad tym elementem.Occurs when the stylus touches the digitizer while the stylus is over this element.

public:
 virtual event System::Windows::Input::StylusDownEventHandler ^ StylusDown;
public event System.Windows.Input.StylusDownEventHandler StylusDown;
member this.StylusDown : System.Windows.Input.StylusDownEventHandler 
Public Custom Event StylusDown As StylusDownEventHandler 

Typ zdarzenia

StylusDownEventHandler

Implementuje

Uwagi

To zdarzenie tworzy alias dla Stylus.StylusDown dołączonego zdarzenia dla tej klasy, więc StylusDown jest częścią listy składowych klasy, gdy UIElement jest dziedziczona jako element podstawowy.This event creates an alias for the Stylus.StylusDown attached event for this class, so that StylusDown is part of the class members list when UIElement is inherited as a base element. Programy obsługi zdarzeń dołączone do StylusDown zdarzenia są dołączone do powiązanego Stylus.StylusDown dołączonego zdarzenia i odbierają to samo wystąpienie danych zdarzenia.Event handlers that are attached to the StylusDown event are attached to the underlying Stylus.StylusDown attached event and receive the same event data instance.

W określonej relacji istnieje dotyk, mysz i dane wejściowe pióra.Touch, mouse, and stylus input exist in a particular relationship. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o danych wejściowych.For more information, see Input Overview.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field StylusDownEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate StylusDownEventHandler
  • Odpowiednie zdarzenie tunelowania to PreviewStylusDown .The corresponding tunneling event is PreviewStylusDown.

  • Przesłoń OnStylusDown , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnStylusDown to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy