UIElement.TouchMove Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy palec jest przenoszony na ekranie, gdy palcem znajduje się nad tym elementem.Occurs when a finger moves on the screen while the finger is over this element.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Input::TouchEventArgs ^> ^ TouchMove;
public event EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> TouchMove;
member this.TouchMove : EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> 
Public Custom Event TouchMove As EventHandler(Of TouchEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<TouchEventArgs>

Uwagi

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field TouchMoveEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate EventHandler<TEventArgs> typu TouchEventArgs.EventHandler<TEventArgs> of type TouchEventArgs.
  • Odpowiednie zdarzenie tunelowania to PreviewTouchMove .The corresponding tunneling event is PreviewTouchMove.

  • Przesłoń OnTouchMove , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnTouchMove to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy