UIElement.TouchUp Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy Finger zostanie wysunięty z ekranu, gdy palcem znajduje się nad tym elementem.Occurs when a finger is raised off of the screen while the finger is over this element.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Input::TouchEventArgs ^> ^ TouchUp;
public event EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> TouchUp;
member this.TouchUp : EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> 
Public Custom Event TouchUp As EventHandler(Of TouchEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<TouchEventArgs>

Uwagi

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field TouchUpEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate EventHandler<TEventArgs> typu TouchEventArgs.EventHandler<TEventArgs> of type TouchEventArgs.
  • Odpowiednie zdarzenie tunelowania to PreviewTouchUp .The corresponding tunneling event is PreviewTouchUp.

  • Przesłoń OnTouchUp , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnTouchUp to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy