UIElement.Uid Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia unikatowy identyfikator (dla lokalizacji) dla tego elementu.Gets or sets the unique identifier (for localization) for this element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

public:
 property System::String ^ Uid { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Uid { get; set; }
member this.Uid : string with get, set
Public Property Uid As String

Wartość właściwości

String

Ciąg, który jest unikatowym identyfikatorem dla tego elementu.A string that is the unique identifier for this element.

Uwagi

Używane przez projektantów do uzyskania x:Uid wartości (zobacz Omówienie globalizacji i lokalizacji platformy WPF, Aby uzyskać więcej informacji).Used by designers to get the x:Uid value (see WPF Globalization and Localization Overview for more information).

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field UidProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy

Zobacz też