WeakEventManager.StopListening(Object) Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, przestaje nasłuchiwać podanego źródła dla zarządzanego zdarzenia.When overridden in a derived class, stops listening on the provided source for the event being managed.

protected:
 abstract void StopListening(System::Object ^ source);
protected abstract void StopListening (object source);
abstract member StopListening : obj -> unit
Protected MustOverride Sub StopListening (source As Object)

Parametry

source
Object

Źródło, na którym ma zostać zatrzymane nasłuchiwanie.The source to stop listening on.

Uwagi dotyczące implementowania

StopListening(Object) implementacje powinny usuwać procedurę obsługi klas dodaną przez StartListening(Object) metodę. StopListening(Object) implementations should remove the class handler as added by the StartListening(Object) method. Usuwanie odbiornika nie powinno czyścić listy odbiorników.Removing a listener should not clear the listener list. Zamiast tego należy rozłączyć tylko procedurę obsługi klasy (prawdopodobnie tymczasowo).Instead, it should only disconnect the class handler (perhaps temporarily). Inne metody są dostępne do wyczyszczenia całej listy, na przykład Purge(Object, Object, Boolean) metody z purgeAll parametrem ustawionym na true .Other methods are available for clearing the entire list, such as the Purge(Object, Object, Boolean) method with the purgeAll parameter set to true.

Dotyczy

Zobacz też