XpsDocument Klasa

Definicja

Zapewnia Package , że przechowuje zawartość dokumentu XPS.Provides a Package that holds the content of an XPS document.

public ref class XpsDocument : System::Windows::Xps::Packaging::XpsPartBase, IDisposable
public class XpsDocument : System.Windows.Xps.Packaging.XpsPartBase, IDisposable
type XpsDocument = class
    inherit XpsPartBase
    interface IDisposable
Public Class XpsDocument
Inherits XpsPartBase
Implements IDisposable
Dziedziczenie
XpsDocument
Implementuje

Uwagi

XpsDocumentZawiera element FixedDocumentSequence , który składa się z co najmniej jednego FixedDocument elementu.An XpsDocument contains a FixedDocumentSequence that comprises one or more FixedDocument elements.

XpsDocumentKonstruktor jest przekazywać odwołanie do Package zapisu, przechowywania i odczytywania elementów zawartości dokumentu.The XpsDocument constructor is passed a reference to a Package for writing, storing, and reading the content elements of the document.

Nowy element pusty XPSXPS Package jest tworzony przy użyciu Package konstruktora.A new empty XPSXPS Package is created by using the Package constructor.

Istniejący XPSXPS Package jest otwarty za pomocą Package.Open metody.An existing XPSXPS Package is opened by using the Package.Open method.

Element FixedDocumentSequence główny jest dodawany do pustego XPSXPS Package przez wywołanie AddFixedDocumentSequence metody.A FixedDocumentSequence root is added to an empty XPSXPS Package by calling the AddFixedDocumentSequence method.

PrintTicket elementy z informacjami o drukarkach i formantami można także kojarzyć z FixedDocumentSequence lub na poszczególnych FixedDocument FixedPage elementach, które są przechowywane w XpsDocument .PrintTicket elements with printer information and control can also be associated with the FixedDocumentSequence, or on individual FixedDocument and FixedPage elements that are stored in the XpsDocument.

Aby uzyskać więcej informacji na temat XPSXPS , zobacz dokument XML Paper Specification (XPS) dostępny do pobrania na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=65761 .For more information about XPSXPS see the XML Paper Specification (XPS) available for download at https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=65761.

Konstruktory

XpsDocument(Package)

Inicjuje nowe wystąpienie XpsDocument klasy z dostępem do określonej specyfikacji dokumentu XML (XPS) Package i domyślnych opcji odchodzenia, zasobów i kompresji.Initializes a new instance of the XpsDocument class with access to a specified XML Paper Specification (XPS) Package and default interleaving, resource, and compression options.

XpsDocument(Package, CompressionOption)

Inicjuje nowe wystąpienie XpsDocument klasy, która jest zawarta w określonym przez Package określone domyślne opcje przeplotu, zasobu i kompresji.Initializes a new instance of the XpsDocument class that is contained in a specified Package with specified default interleaving, resource, and compression options.

XpsDocument(Package, CompressionOption, String)

Inicjuje nowe wystąpienie XpsDocument klasy zawartej w określonym Package z określonymi domyślnymi opcjami odchodzenia, zasobów i kompresji.Initializes a new instance of the XpsDocument class that is contained in a specified Package with the specified default interleaving, resource, and compression options.

XpsDocument(String, FileAccess)

Inicjuje nowe wystąpienie XpsDocument klasy, która jest zawarta w określonym Package pliku z domyślnymi opcjami odchodzenia, zasobów i kompresji.Initializes a new instance of the XpsDocument class that is contained in a specified Package file with default interleaving, resource, and compression options.

XpsDocument(String, FileAccess, CompressionOption)

Inicjuje nowe wystąpienie XpsDocument klasy, która jest zawarta w określonym Package pliku z domyślnymi opcjami odchodzenia, zasobów i kompresji.Initializes a new instance of the XpsDocument class that is contained in a specified Package file with default interleaving, resource, and compression options.

Właściwości

CoreDocumentProperties

Pobiera rdzeń PackageProperties XPSXPS dokumentu.Gets the core PackageProperties of the XPSXPS document.

FixedDocumentSequenceReader

Pobiera IXpsFixedDocumentSequenceReader do odczytu dokumentu.Gets an IXpsFixedDocumentSequenceReader for reading the document.

IsReader

Pobiera wartość wskazującą, czy pakiet jest czytelny.Gets a value that indicates whether the package is readable.

IsSignable

Pobiera wartość wskazującą, czy pakiet może być podpisany cyfrowo.Gets a value that indicates whether the package can be digitally signed.

IsWriter

Pobiera wartość wskazującą, czy pakiet jest zapisywalny.Gets a value that indicates whether the package is writable.

Signatures

Pobiera kolekcję podpisów (XPS Paper Specification), które są skojarzone z pakietem.Gets a collection of XML Paper Specification (XPS) signatures that are associated with the package.

Thumbnail

Pobiera lub ustawia XML Paper Specification (XPS)XML Paper Specification (XPS) obraz miniatury, który jest skojarzony z dokumentem.Gets or sets the XML Paper Specification (XPS)XML Paper Specification (XPS) thumbnail image that is associated with the document.

Uri

Pobiera lub ustawia jednolity identyfikator zasobów (URI) części.Gets or sets the uniform resource identifier (URI) of the part.

(Odziedziczone po XpsPartBase)

Metody

AddFixedDocumentSequence()

Dodaje element główny FixedDocumentSequence do pakietu i zwraca składnik zapisywania.Adds a root FixedDocumentSequence to the package and returns a writer.

AddThumbnail(XpsImageType)

Dodaje miniaturę obrazu do pakietu.Adds a thumbnail image to the package.

Close()

Zamyka dokument XPS Package .Closes the XPS document Package.

CreateXpsDocumentWriter(XpsDocument)

Tworzy XpsDocumentWriter do pisania XpsDocument .Creates an XpsDocumentWriter for writing an XpsDocument.

Dispose(Boolean)

Zwalnia niezarządzane zasoby, które są używane przez XpsDocument program i opcjonalnie, zwalnia zarządzane zasoby.Releases the unmanaged resources that are used by the XpsDocument and optionally, releases the managed resources.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetFixedDocumentSequence()

Zwraca sekwencję ustalonych dokumentów w katalogu głównym pakietu.Returns the fixed-document sequence at the root of the package.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
RemoveSignature(XpsDigitalSignature)

Usuwa sygnaturę z pakietu.Deletes a signature from the package.

SignDigitally(X509Certificate, Boolean, XpsDigSigPartAlteringRestrictions)

Podpisuje kolekcję części pakietu z określonym certyfikatem X. 509.Signs a collection of package parts with a specified X.509 certificate.

SignDigitally(X509Certificate, Boolean, XpsDigSigPartAlteringRestrictions, Guid)

Podpisuje kolekcję części pakietu przy użyciu określonego certyfikatu X. 509.Signs a collection of package parts by using a specified X.509 certificate.

SignDigitally(X509Certificate, Boolean, XpsDigSigPartAlteringRestrictions, Guid, Boolean)

Podpisuje kolekcję części pakietu z określonym certyfikatem X. 509.Signs a collection of package parts with a specified X.509 certificate.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

IDisposable.Dispose()

Ten element członkowski obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastrukturę i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code. Dispose(Boolean)Zamiast tego użyj metody bezpiecznego typu.Use the type-safe Dispose(Boolean) method instead.

Dotyczy

Zobacz też