IRuleExpression.Match(CodeExpression) Metoda

Definicja

Porównuje bieżące wyrażenie z innym wyrażeniem, aby określić, czy są równe.Compares the current expression to another expression to determine whether they are equal.

public:
 bool Match(System::CodeDom::CodeExpression ^ expression);
public bool Match (System.CodeDom.CodeExpression expression);
abstract member Match : System.CodeDom.CodeExpression -> bool
Public Function Match (expression As CodeExpression) As Boolean

Parametry

expression
CodeExpression

Wyrażenie, do którego ma zostać porównane bieżące wyrażenie.The expression to compare the current expression to.

Zwraca

Boolean

true Aby pokazać, że wyrażenia są równe; w przeciwnym razie false .true to show that the expressions are equal; otherwise, false.

Dotyczy