XamlLanguage.Reference Właściwość

Definicja

Pobiera wartość XamlType reprezentującą Reference dla języka XAML.Gets a XamlType that represents a Reference for XAML.

public:
 static property System::Xaml::XamlType ^ Reference { System::Xaml::XamlType ^ get(); };
public static System.Xaml.XamlType Reference { get; }
member this.Reference : System.Xaml.XamlType
Public Shared ReadOnly Property Reference As XamlType

Wartość właściwości

XamlType

A XamlType który reprezentuje Reference for XAML.A XamlType that represents a Reference for XAML.

Uwagi

Reference jest XAML2009XAML2009 funkcją do odwoływania się do innego węzła obiektu w znaczniku.Reference is a XAML2009XAML2009 feature for referencing another object node in the markup. Implementacja usług .NET Framework XAML znajduje się w temacie System.Windows.Markup.Reference .The implementation for .NET Framework XAML Services is found in System.Windows.Markup.Reference.

Dotyczy