IXmlNamespaceResolver Interfejs

Definicja

Zapewnia dostęp tylko do odczytu do zestawu mapowań prefiksów i przestrzeni nazw.Provides read-only access to a set of prefix and namespace mappings.

public interface class IXmlNamespaceResolver
public interface IXmlNamespaceResolver
type IXmlNamespaceResolver = interface
Public Interface IXmlNamespaceResolver
Pochodne

Metody

GetNamespacesInScope(XmlNamespaceScope)

Pobiera kolekcję zdefiniowanych mapowań prefiksu przestrzeni nazw, które znajdują się obecnie w zakresie.Gets a collection of defined prefix-namespace mappings that are currently in scope.

LookupNamespace(String)

Pobiera identyfikator URI przestrzeni nazw mapowany na określony prefiks.Gets the namespace URI mapped to the specified prefix.

LookupPrefix(String)

Pobiera prefiks mapowany do określonego identyfikatora URI przestrzeni nazw.Gets the prefix that is mapped to the specified namespace URI.

Dotyczy