XObject.Parent Właściwość

Definicja

Pobiera element nadrzędny XElement tego elementu XObject .Gets the parent XElement of this XObject.

public:
 property System::Xml::Linq::XElement ^ Parent { System::Xml::Linq::XElement ^ get(); };
public System.Xml.Linq.XElement Parent { get; }
public System.Xml.Linq.XElement? Parent { get; }
member this.Parent : System.Xml.Linq.XElement
Public ReadOnly Property Parent As XElement

Wartość właściwości

XElement

Element nadrzędny XElement tego elementu XObject .The parent XElement of this XObject.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano tę metodę.The following example uses this method.

XDocument doc = new XDocument( 
  new XComment("A comment in the document."), 
  new XElement("Root", 
    new XElement("Child", "content") 
  ) 
); 
XElement child = doc.Descendants("Child").First(); 
XElement root = child.Parent; 
Console.WriteLine(root.Name); 
Dim doc As XDocument = _  
  <?xml version="1.0"?> 
  <!--A comment in the document.--> 
  <Root> 
    <Child>content</Child> 
  </Root> 
Dim child As XElement = doc.Descendants("Child").First() 
Dim root As XElement = child.Parent 
Console.WriteLine(root.Name) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Root 

Uwagi

Jeśli XObject nie ma elementu nadrzędnego, ta właściwość zwraca wartość null .If this XObject has no parent element, this property returns null.

Uwaga

Ta właściwość zwraca element nadrzędny, a jako węzły podrzędne XDocument nie mają elementu nadrzędnego, ta właściwość zwraca null dla nich.This property returns the parent element, and as children nodes of an XDocument have no parent element, this property returns null for them.

Dotyczy

Zobacz też