XmlReader.CanReadValueChunk Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy XmlReader implementuje metodę ReadValueChunk(Char[], Int32, Int32).Gets a value indicating whether the XmlReader implements the ReadValueChunk(Char[], Int32, Int32) method.

public:
 virtual property bool CanReadValueChunk { bool get(); };
public virtual bool CanReadValueChunk { get; }
member this.CanReadValueChunk : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanReadValueChunk As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli XmlReader implementuje metodę ReadValueChunk(Char[], Int32, Int32); w przeciwnym razie false.true if the XmlReader implements the ReadValueChunk(Char[], Int32, Int32) method; otherwise false.

Wyjątki

Metoda XmlReader została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Uwagi

Analizowanie tekstu XmlReader obiektów utworzonych na podstawie statycznej metody Create zawsze zwracają true.Text parsing XmlReader objects that were created from the static Create method always return true. Wszystkie inne implementacje Microsoft .NET Framework klasy XmlReader, w tym klasy XmlTextReader, zwracają false.All other Microsoft .NET Framework implementations of the XmlReader class, including the XmlTextReader class, return false.

Jeśli ta właściwość zwraca false, NotSupportedException jest zwracany, gdy metoda ReadValueChunk jest wywoływana.If this property returns false a NotSupportedException is returned when the ReadValueChunk method is called.

Dotyczy