XmlReader.Depth Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera głębokość bieżącego węzła w dokumencie XML.When overridden in a derived class, gets the depth of the current node in the XML document.

public:
 abstract property int Depth { int get(); };
public abstract int Depth { get; }
member this.Depth : int
Public MustOverride ReadOnly Property Depth As Integer

Wartość właściwości

Głębokość bieżącego węzła w dokumencie XML.The depth of the current node in the XML document.

Wyjątki

Metoda XmlReader została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Przykłady

Zobacz Depth (w klasie XmlTextReader), aby zapoznać się z przykładem przy użyciu tej właściwości.See Depth (in the XmlTextReader class) for an example using this property.

Dotyczy