XmlReader.HasAttributes Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący węzeł ma atrybuty.Gets a value indicating whether the current node has any attributes.

public:
 virtual property bool HasAttributes { bool get(); };
public virtual bool HasAttributes { get; }
member this.HasAttributes : bool
Public Overridable ReadOnly Property HasAttributes As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli bieżący węzeł ma atrybuty; w przeciwnym razie false .true if the current node has attributes; otherwise, false.

Wyjątki

XmlReaderMetoda została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W tym przypadku InvalidOperationException jest generowane z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Przykłady

Poniższy przykład wyświetla wszystkie atrybuty w bieżącym węźle.The following example displays all attributes on the current node.

if (reader.HasAttributes) {
 Console.WriteLine("Attributes of <" + reader.Name + ">");
 while (reader.MoveToNextAttribute()) {
  Console.WriteLine(" {0}={1}", reader.Name, reader.Value);
 }
 // Move the reader back to the element node.
 reader.MoveToElement();
}
If reader.HasAttributes Then
 Console.WriteLine("Attributes of <" + reader.Name + ">")
 While reader.MoveToNextAttribute()
  Console.WriteLine(" {0}={1}", reader.Name, reader.Value)
 End While
 ' Move the reader back to the element node.
 reader.MoveToElement()
End If

Dotyczy