XmlReader.IsDefault Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera wartość wskazującą, czy bieżący węzeł jest atrybutem wygenerowanym z wartości domyślnej zdefiniowanej w DTD lub schemacie.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether the current node is an attribute that was generated from the default value defined in the DTD or schema.

public:
 virtual property bool IsDefault { bool get(); };
public:
 abstract property bool IsDefault { bool get(); };
public virtual bool IsDefault { get; }
public abstract bool IsDefault { get; }
member this.IsDefault : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsDefault As Boolean
Public MustOverride ReadOnly Property IsDefault As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli bieżący węzeł jest atrybutem, którego wartość została wygenerowana na podstawie wartości domyślnej zdefiniowanej w DTD lub schemacie; false, jeśli wartość atrybutu została jawnie ustawiona.true if the current node is an attribute whose value was generated from the default value defined in the DTD or schema; false if the attribute value was explicitly set.

Wyjątki

Metoda XmlReader została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Przykłady

Poniższy przykład wyświetla wszystkie atrybuty elementu głównego.The following example displays all attributes on the root element.

using System; 
using System.IO; 
using System.Xml; 
 
public class Sample  
{ 
 public static void Main(){ 
 
  // Create the reader. 
  XmlReader reader = XmlReader.Create("book4.xml"); 
 
  reader.MoveToContent(); 
 
  // Display each of the attribute nodes, including default attributes. 
  while (reader.MoveToNextAttribute()){ 
    if (reader.IsDefault) 
     Console.Write("(default attribute) "); 
    Console.WriteLine("{0} = {1}", reader.Name, reader.Value);  
  }       
 
  //Close the reader. 
  reader.Close();    
 
 } 
} // End class 

W przykładzie są wykorzystywane następujące pliki jako dane wejściowe.The example uses the following files as input.

book4.xml

<!DOCTYPE book SYSTEM 'book.dtd'> 
<book ISBN = '1-861001-57-5'> 
 <title>Pride And Prejudice</title> 
 <price>19.95</price> 
</book> 

book.dtd

<!ELEMENT book (title,price)>  
<!ATTLIST book  
  genre CDATA "novel" 
  ISBN CDATA #REQUIRED> 
<!ELEMENT title (#PCDATA)> 
<!ELEMENT price (#PCDATA)> 

Uwagi

IsDefault zawsze zwraca false dla implementacji XmlReader, które nie obsługują informacji o schemacie lub DTD.IsDefault always returns false for implementations of XmlReader that do not support schema or DTD information. Ta właściwość ma zastosowanie tylko do węzła atrybutu.This property applies only to an attribute node.

Dotyczy