XmlReader.Prefix Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, Pobiera prefiks przestrzeni nazw skojarzony z bieżącym węzłem.When overridden in a derived class, gets the namespace prefix associated with the current node.

public:
 abstract property System::String ^ Prefix { System::String ^ get(); };
public abstract string Prefix { get; }
member this.Prefix : string
Public MustOverride ReadOnly Property Prefix As String

Wartość właściwości

String

Prefiks przestrzeni nazw skojarzony z bieżącym węzłem.The namespace prefix associated with the current node.

Wyjątki

Metoda XmlReader została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Przykłady

Poniższy przykład wyświetla nazwę lokalną każdego węzła i, jeśli istnieje, prefiks i identyfikator URI przestrzeni nazw.The following example displays the local name of each node, and, if they exist, the prefix and namespace URI.

XmlReader reader = XmlReader.Create("book2.xml");

// Parse the file. If they exist, display the prefix and
// namespace URI of each node.
while (reader.Read()) {
 if (reader.IsStartElement()) {
  if (reader.Prefix==String.Empty)
        {
          Console.WriteLine("<{0}>", reader.LocalName);
        }
        else {
   Console.Write("<{0}:{1}>", reader.Prefix, reader.LocalName);
   Console.WriteLine(" The namespace URI is " + reader.NamespaceURI);
  }
 }
}
reader.Close();
Dim reader As XmlReader = XmlReader.Create("book2.xml")
    
' Parse the file. If they exist, display the prefix and 
' namespace URI of each node.
While reader.Read()
 If reader.IsStartElement() Then
  If reader.Prefix = String.Empty Then
   Console.WriteLine("<{0}>", reader.LocalName)
  Else
   Console.Write("<{0}:{1}>", reader.Prefix, reader.LocalName)
   Console.WriteLine(" The namespace URI is " + reader.NamespaceURI)
  End If
 End If
End While
reader.Close()

W przykładzie jest użyty plik, book2. XML, jako dane wejściowe.The example uses the file, book2.xml, as input.

<book xmlns:bk='urn:samples'>
 <title>Pride And Prejudice</title>
 <bk:genre>novel</bk:genre>
</book>

Dotyczy