XmlReader.ReadContentAsDateTimeOffset Metoda

Definicja

Odczytuje zawartość tekstową w bieżącym położeniu jako obiekt DateTimeOffset.Reads the text content at the current position as a DateTimeOffset object.

public:
 virtual DateTimeOffset ReadContentAsDateTimeOffset();
public virtual DateTimeOffset ReadContentAsDateTimeOffset ();
abstract member ReadContentAsDateTimeOffset : unit -> DateTimeOffset
override this.ReadContentAsDateTimeOffset : unit -> DateTimeOffset
Public Overridable Function ReadContentAsDateTimeOffset () As DateTimeOffset

Zwraca

DateTimeOffset

Zawartość tekstowa jako obiekt DateTimeOffset.The text content as a DateTimeOffset object.

Wyjątki

Metoda XmlReader została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Dotyczy