XmlReader.ReadEndElement Metoda

Definicja

Sprawdza, czy bieżący węzeł zawartości jest tagiem końcowym i przesuwa czytnik do następnego węzła.Checks that the current content node is an end tag and advances the reader to the next node.

public:
 virtual void ReadEndElement();
public virtual void ReadEndElement ();
abstract member ReadEndElement : unit -> unit
override this.ReadEndElement : unit -> unit
Public Overridable Sub ReadEndElement ()

Wyjątki

Bieżący węzeł nie jest tagiem końcowym lub jeśli w strumieniu wejściowym napotkano nieprawidłowy kod XML.The current node is not an end tag or if incorrect XML is encountered in the input stream.

Metoda XmlReader została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Przykłady

Poniższy przykład wyświetla zawartość tekstową każdego elementu.The following example displays the text content of each element.

using (XmlReader reader = XmlReader.Create("book3.xml")) {

 // Parse the XML document. ReadString is used to 
 // read the text content of the elements.
 reader.Read(); 
 reader.ReadStartElement("book"); 
 reader.ReadStartElement("title");  
 Console.Write("The content of the title element: ");
 Console.WriteLine(reader.ReadString());
 reader.ReadEndElement();
 reader.ReadStartElement("price");
 Console.Write("The content of the price element: ");
 Console.WriteLine(reader.ReadString());
 reader.ReadEndElement();
 reader.ReadEndElement();
}
Using reader As XmlReader = XmlReader.Create("book3.xml")        
 ' Parse the XML document. ReadString is used to 
 ' read the text content of the elements.
 reader.Read()
 reader.ReadStartElement("book")
 reader.ReadStartElement("title")
 Console.Write("The content of the title element: ")
 Console.WriteLine(reader.ReadString())
 reader.ReadEndElement()
 reader.ReadStartElement("price")
 Console.Write("The content of the price element: ")
 Console.WriteLine(reader.ReadString())
 reader.ReadEndElement()
 reader.ReadEndElement()      
End Using

W przykładzie zastosowano plik book3.xml.The example uses the book3.xml file.

<book>
 <title>Pride And Prejudice</title>
 <price>19.95</price>
</book>

Dotyczy

Zobacz też