XmlReader.IDisposable.Dispose Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Dispose().For a description of this member, see Dispose().

 virtual void System.IDisposable.Dispose() = IDisposable::Dispose;
void IDisposable.Dispose ();
Sub Dispose () Implements IDisposable.Dispose

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie XmlReader jest rzutowane na interfejs IDisposable.It can be used only when the XmlReader instance is cast to an IDisposable interface.

Ten element członkowski może zachowywać się inaczej, gdy jest używany w projekcie biblioteki klas przenośnych .This member may behave differently when it is used in a Portable Class Library project. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz różnice interfejsu API w przenośnej bibliotece klas.For more information, see API Differences in Portable Class Library.

Dotyczy