XmlReaderSettings.NameTable Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia XmlNameTable używany do obsłużenia przerównań ciągów.Gets or sets the XmlNameTable used for atomized string comparisons.

public:
 property System::Xml::XmlNameTable ^ NameTable { System::Xml::XmlNameTable ^ get(); void set(System::Xml::XmlNameTable ^ value); };
public System.Xml.XmlNameTable NameTable { get; set; }
member this.NameTable : System.Xml.XmlNameTable with get, set
Public Property NameTable As XmlNameTable

Wartość właściwości

XmlNameTable, w którym są przechowywane wszystkie ciągi atomowe używane przez wszystkie wystąpienia XmlReader utworzone przy użyciu tego obiektu XmlReaderSettings.The XmlNameTable that stores all the atomized strings used by all XmlReader instances created using this XmlReaderSettings object.

Wartość domyślna to null.The default is null. Jeśli ta wartość jest null, utworzone wystąpienie XmlReader będzie używać nowej pustej NameTable.The created XmlReader instance will use a new empty NameTable if this value is null.

Uwagi

Ustaw tę właściwość na wystąpienie XmlNameTable, jeśli chcesz udostępnić tabelę nazw wspólnych między wszystkimi utworzonymi wystąpieniami XmlReader.Set this property to an XmlNameTable instance if you want to share a common name table among all the created XmlReader instances.

Uwaga

Klasa NameTable nie jest bezpieczna wątkowo.The NameTable class is not thread-safe. W związku z tym nie może być współużytkowany między obiektami XmlReader, które działają jednocześnie w różnych wątkach.Therefore it cannot be shared between XmlReader objects that run simultaneously in different threads.

Dotyczy