XmlReaderSettings.ValidationType Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy XmlReader będzie wykonywał walidację czy przypisanie typu podczas odczytu.Gets or sets a value indicating whether the XmlReader will perform validation or type assignment when reading.

public:
 property System::Xml::ValidationType ValidationType { System::Xml::ValidationType get(); void set(System::Xml::ValidationType value); };
public System.Xml.ValidationType ValidationType { get; set; }
member this.ValidationType : System.Xml.ValidationType with get, set
Public Property ValidationType As ValidationType

Wartość właściwości

ValidationType

Jedna z wartości ValidationType, która wskazuje, czy element XmlReader będzie wykonywał walidację czy przypisanie typu podczas odczytu.One of the ValidationType values that indicates whether XmlReader will perform validation or type assignment when reading. Wartość domyślna to ValidationType.None.The default is ValidationType.None.

Przykłady

Poniższy przykład sprawdza poprawność przy użyciu schematu przechowywanego w XmlSchemaSet.The following example validates using a schema stored in the XmlSchemaSet.

#using <System.Xml.dll>

using namespace System;
using namespace System::Xml;
using namespace System::Xml::Schema;
using namespace System::IO;

// Display any validation errors.
static void ValidationCallBack( Object^ /*sender*/, ValidationEventArgs^ e )
{
  Console::WriteLine( L"Validation Error:\n  {0}", e->Message );
  Console::WriteLine();
}

int main()
{
  // Create the XmlSchemaSet class.
  XmlSchemaSet^ sc = gcnew XmlSchemaSet;

  // Add the schema to the collection.
  sc->Add( L"urn:bookstore-schema", L"books.xsd" );

  // Set the validation settings.
  XmlReaderSettings^ settings = gcnew XmlReaderSettings;
  settings->ValidationType = ValidationType::Schema;
  settings->Schemas = sc;
  settings->ValidationEventHandler += gcnew ValidationEventHandler(ValidationCallBack);

  // Create the XmlReader object.
  XmlReader^ reader = XmlReader::Create( L"booksSchemaFail.xml", settings );

  // Parse the file. 
  while ( reader->Read() )
   ;

  return 1;
}
// The example displays output like the following:
//  Validation Error: 
//    The element 'book' in namespace 'urn:bookstore-schema' has invalid child element 'author' 
//    in namespace 'urn:bookstore-schema'. List of possible elements expected: 'title' in 
//    namespace 'urn:bookstore-schema'.
//
//  Validation Error: 
//    The element 'author' in namespace 'urn:bookstore-schema' has invalid child element 'name' 
//    in namespace 'urn:bookstore-schema'. List of possible elements expected: 'first-name' in 
//    namespace 'urn:bookstore-schema'.
using System;
using System.Xml;
using System.Xml.Schema;
using System.IO;

public class Sample
{
 public static void Main() {

  // Create the XmlSchemaSet class.
  XmlSchemaSet sc = new XmlSchemaSet();

  // Add the schema to the collection.
  sc.Add("urn:bookstore-schema", "books.xsd");

  // Set the validation settings.
  XmlReaderSettings settings = new XmlReaderSettings();
  settings.ValidationType = ValidationType.Schema;
  settings.Schemas = sc;
  settings.ValidationEventHandler += ValidationCallBack;

  // Create the XmlReader object.
  XmlReader reader = XmlReader.Create("booksSchemaFail.xml", settings);

  // Parse the file.
  while (reader.Read());
 }

 // Display any validation errors.
 private static void ValidationCallBack(object sender, ValidationEventArgs e) {
  Console.WriteLine($"Validation Error:\n  {e.Message}\n");
 }
}
// The example displays output like the following:
//  Validation Error:
//    The element 'book' in namespace 'urn:bookstore-schema' has invalid child element 'author'
//    in namespace 'urn:bookstore-schema'. List of possible elements expected: 'title' in
//    namespace 'urn:bookstore-schema'.
//
//  Validation Error:
//    The element 'author' in namespace 'urn:bookstore-schema' has invalid child element 'name'
//    in namespace 'urn:bookstore-schema'. List of possible elements expected: 'first-name' in
//    namespace 'urn:bookstore-schema'.
Imports System.Xml
Imports System.Xml.Schema
Imports System.IO

Public Module Sample 
 Public Sub Main() 

  ' Create the XmlSchemaSet class.
  Dim sc as XmlSchemaSet = new XmlSchemaSet()

  ' Add the schema to the collection.
  sc.Add("urn:bookstore-schema", "books.xsd")

  ' Set the validation settings.
  Dim settings as XmlReaderSettings = new XmlReaderSettings()
  settings.ValidationType = ValidationType.Schema
  settings.Schemas = sc
  AddHandler settings.ValidationEventHandler, AddressOf ValidationCallBack
 
  ' Create the XmlReader object.
  Dim reader as XmlReader = XmlReader.Create("booksSchemaFail.xml", settings)

  ' Parse the file. 
  While reader.Read()
  End While
  
 End Sub

 ' Display any validation errors.
 Private Sub ValidationCallBack(sender as object, e as ValidationEventArgs) 
  Console.WriteLine($"Validation Error:{vbCrLf}  {e.Message}")
  Console.WriteLine()
 End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'  Validation Error: 
'    The element 'book' in namespace 'urn:bookstore-schema' has invalid child element 'author' 
'    in namespace 'urn:bookstore-schema'. List of possible elements expected: 'title' in 
'    namespace 'urn:bookstore-schema'.
'
'  Validation Error: 
'    The element 'author' in namespace 'urn:bookstore-schema' has invalid child element 'name' 
'    in namespace 'urn:bookstore-schema'. List of possible elements expected: 'first-name' in 
'    namespace 'urn:bookstore-schema'.

W przykładzie są stosowane następujące pliki wejściowe:The sample uses the following input files:

booksSchemaFail.xml

<?xml version='1.0'?>
<bookstore xmlns="urn:bookstore-schema">
 <book>
  <author>
   <first-name>Benjamin</first-name>
   <last-name>Franklin</last-name>
  </author>
 </book>
 <book genre="novel">
  <title>The Confidence Man</title>
  <author>
   <first-name>Herman</first-name>
   <last-name>Melville</last-name>
  </author>
  <price>11.99</price>
 </book>
 <book genre="philosophy">
  <title>The Gorgias</title>
  <author>
   <name>Plato</name>
  </author>
  <price>9.99</price>
 </book>
</bookstore>

books.xsd

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="urn:bookstore-schema"
  elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="urn:bookstore-schema">

 <xsd:element name="bookstore" type="bookstoreType"/>

 <xsd:complexType name="bookstoreType">
 <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
  <xsd:element name="book" type="bookType"/>
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>

 <xsd:complexType name="bookType">
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="title" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="author" type="authorName"/>
  <xsd:element name="price" type="xsd:decimal"/>
 </xsd:sequence>
 <xsd:attribute name="genre" type="xsd:string"/>
 </xsd:complexType>

 <xsd:complexType name="authorName">
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="first-name" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="last-name" type="xsd:string"/>
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>

</xsd:schema>

Uwagi

W poniższej tabeli opisano wartości ValidationType.The following table describes the ValidationType values.

Uwaga

Wartości wyliczeniowe Auto i XDR są przestarzałe w .NET Framework wersji 2,0.The Auto and XDR enumeration values are obsolete in .NET Framework version 2.0.

Typ weryfikacjiValidationType OpisDescription
DTD Walidacja jest przeprowadzana przy użyciu definicji typu dokumentu (DTD).Validation is performed using a document type definition (DTD). Uwaga: Właściwość DtdProcessing musi również mieć wartość Parse.Note: The DtdProcessing property must also be set to Parse.
None XmlReader nie sprawdza poprawności danych ani nie wykonuje żadnego przypisania typu.The XmlReader does not validate data, or perform any type assignment.
Schema Walidacja i przypisanie typu są wykonywane przy użyciu schematu języka definicji schematu XML (XSD).Validation and type assignment is performed using an XML Schema definition language (XSD) schema. Czytnik uzyskuje dostęp do schematu XML przy użyciu następujących czynności:The reader accesses the XML Schema using the following:

-Używa właściwości Schemas, aby uzyskać dostęp do obiektu XmlSchemaSet skojarzonego z tym czytnikiem.- Uses the Schemas property to access the XmlSchemaSet object associated with this reader.
-Używa schematu w wierszu zawartego w dokumencie wystąpienia XML.- Uses the in-line schema contained in the XML instance document. (Opcja ProcessInlineSchema musi być włączona).(The ProcessInlineSchema option must be enabled.)
-Używa schematu XML określonego przez wskazówki dotyczące lokalizacji schematu (atrybutxsi:schemaLocation lub xsi:noNamespaceSchemaLocation), które znajdują się w dokumencie wystąpienia XML.- Uses the XML Schema specified by schema location hints (xsi:schemaLocation or xsi:noNamespaceSchemaLocation attribute) found in the XML instance document. (Opcja ProcessSchemaLocation musi być włączona).(The ProcessSchemaLocation option must be enabled.)

Dotyczy

Zobacz też