XmlValidatingReader.HasLineInfo Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy Klasa może zwracać informacje o wierszu.Gets a value indicating whether the class can return line information.

public:
 virtual bool HasLineInfo();
public bool HasLineInfo ();
abstract member HasLineInfo : unit -> bool
override this.HasLineInfo : unit -> bool
Public Function HasLineInfo () As Boolean

Zwraca

Boolean

true, jeśli klasa może zwracać informacje o wierszu; w przeciwnym razie false.true if the class can return line information; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Uwaga

Klasa XmlValidatingReader jest przestarzała w .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0.The XmlValidatingReader class is obsolete in .NET Framework 2.0.NET Framework 2.0. Można utworzyć sprawdzanie poprawności wystąpienia XmlReader przy użyciu klasy XmlReaderSettings i metody Create.You can create a validating XmlReader instance by using the XmlReaderSettings class and the Create method. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję uwagi na stronie odniesienia XmlReader.For more information, see the Remarks section of the XmlReader reference page.

Dotyczy

Zobacz też