DodSequenceMerge.MergeSequences Metoda

Definicja

Zwraca w pełni scaloną sekwencję.Returns the fully-merged sequence.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 System::Collections::Generic::IList<System::Xml::XPath::XPathNavigator ^> ^ MergeSequences();
public System.Collections.Generic.IList<System.Xml.XPath.XPathNavigator> MergeSequences ();
member this.MergeSequences : unit -> System.Collections.Generic.IList<System.Xml.XPath.XPathNavigator>
Public Function MergeSequences () As IList(Of XPathNavigator)

Zwraca

W pełni scalona sekwencja.The fully-merged sequence.

Dotyczy