Int64Aggregator.IsEmpty Właściwość

Definicja

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy sekwencja Int64 wartości jest pusta.Returns a Boolean value that indicates whether the sequence of Int64 values is empty.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli sekwencja Int64 wartości jest pusta; falsew przeciwnym razie.true if the sequence of Int64 values is empty; otherwise, false.

Dotyczy