FolderProperties2.LocalPath Właściwość

Definicja

Ten element członkowski zapewnia dostęp tylko wewnętrznie do właściwości folderu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie dostępu do projektu określonego typu projektu, elementu projektu i właściwości konfiguracji.

public:
 property System::String ^ LocalPath { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ LocalPath { Platform::String ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(2)]
public string LocalPath { [System.Runtime.InteropServices.DispId(2)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(2)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(2)>]
member this.LocalPath : string
Public ReadOnly Property LocalPath As String

Wartość właściwości

String

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Składniki zewnętrzne mogą uzyskać dostęp do tych właściwości za pomocą Properties kolekcji dla odpowiedniego obiektu automatyzacji programu Visual Studio. (Oznacza to, że ProjectItem dla plików projektu i folderów, Project projektów i Configuration dla konfiguracji). Nazwa tej nazwy elementu członkowskiego może służyć jako indeksator do Properties kolekcji. Aby uzyskać więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do właściwości projektu za poorednictwem automatyzacji, zobacz dostęp do projektu określonego typu projektu, elementu projektu i właściwości konfiguracji.

Dotyczy