IVSWebReferenceDynamicProperties2.GetDynamicPropertyName(String) Metoda

Definicja

Zwraca nazwę właściwości dynamicznej usługi sieci Web.

public:
 System::String ^ GetDynamicPropertyName(System::String ^ pszWebServiceName);
public:
 Platform::String ^ GetDynamicPropertyName(Platform::String ^ pszWebServiceName);
std::wstring GetDynamicPropertyName(std::wstring const & pszWebServiceName);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1)]
public string GetDynamicPropertyName (string pszWebServiceName);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1)>]
abstract member GetDynamicPropertyName : string -> string
Public Function GetDynamicPropertyName (pszWebServiceName As String) As String

Parametry

pszWebServiceName
String

Ciąg określający nazwę usługi sieci Web.

Zwraca

String

Zwraca ciąg zawierający nazwę właściwości dynamicznej odwołania sieci Web.

Atrybuty

Dotyczy