Windows.Foundation Przestrzeń nazw

Zapewnia podstawowe funkcje środowiska wykonawczego Windows. Enables fundamental Windows Runtime functionality.

Struktury

Point

Reprezentuje parę współrzędnych x i y w dwuwymiarowej przestrzeni.Represents an x- and y-coordinate pair in two-dimensional space. Może również reprezentować punkt logiczny dla niektórych użycia właściwości.Can also represent a logical point for certain property usages.

Rect

Opisuje szerokość, Wysokość i początek punktu prostokąta.Describes the width, height, and point origin of a rectangle.

Size

Opisuje szerokość i wysokość obiektu.Describes the width and height of an object.

Uwagi

Dokumentacja ta przestrzeń nazw zawiera tylko .NET projekcje typów środowiska wykonawczego Windows (WinRT), gdy Projekcja różni się od typu WinRT.This namespace documentation contains only .NET projections of Windows Runtime (WinRT) types where the projection differs from the WinRT type. Aby wyświetlić pełną listę typów dla tego obszaru nazw, zobacz Windows.Foundation w dokumentacji interfejsu API platformy uniwersalnej systemu Windows.To see the complete list of types for this namespace, see Windows.Foundation in the UWP API reference.