Color.IFormattable.ToString(String, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz ToString(String, IFormatProvider) .

 virtual System::String ^ System.IFormattable.ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider) = IFormattable::ToString;
string IFormattable.ToString (string format, IFormatProvider provider);
abstract member System.IFormattable.ToString : string * IFormatProvider -> string
override this.System.IFormattable.ToString : string * IFormatProvider -> string
Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String Implements IFormattable.ToString

Parametry

format
String

Ciąg określający format do użycia. -or - null, aby użyć domyślnego formatu zdefiniowanego dla typu implementacji IFormattable.

provider
IFormatProvider

Obiekt, który zawiera informacje dotyczące formatowania tego wystąpienia lub uzyskiwania null informacji o formacie liczbowym z bieżącej kultury.

Zwraca

String

Ciąg zawierający wartość bieżącego wystąpienia w określonym formacie.

Implementuje

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury Windows Runtime Color (WinRT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Color (Kolor) w interfejsie API platformy uniwersalnej systemu Windows.

Dotyczy